Pestprotocol


U kunt hier het volledige pestprotocol downloaden.

We hebben het antipestprotocol ontwikkeld door de werkgroep Positief groepsklimaat in samenwerking met het team (incl. TussenSchoolse Opvang en BuitenSchoolse Opvang) . Dit protocol wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig aangepast. Om het onderwerp onder de aandacht te houden en het protocol actueel te houden blijft de werkgroep actief. We hopen hiermee te bereiken dat er een veilig klimaat op de school is waarin de kinderen zich prettig voelen.

We zijn in het schooljaar 2022-2023 gestart met KIVA; een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Als er aanpassingen nodig zijn, zullen we die t.z.t. verwerken.


Pesten op school; hoe gaan we hier mee om?
Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem, dat wij onder ogen zien en op onze school serieus willen aanpakken. We hebben richtlijnen beschreven hoe wij op school  omgaan met pestgedrag.

Onze aandacht gaat in eerste instantie uit naar het voorkomen van pesten:
•    We zien het grote belang in van een goede veilige en fijne sfeer in de groepen en de school. We hebben dit hoog in ons vaandel en zullen er alles aan doen om dit te bewerkstelligen.
•    We zorgen continu voor veel toezicht door alle werknemers  op het schoolplein, in de trappenhuizen en op de werkpleinen zodra de kinderen zich daar begeven. Op deze manier is er zo min mogelijk ruimte voor pestgedrag en veel ruimte om te signaleren en om  goed voorbeeldgedrag te laten zien.
•    We hebben duidelijke regels en afspraken. Deze worden regelmatig besproken.  Hierin wordt ook de preventie van het digitaal pesten meegenomen.
•    Jaarlijks onderzoekt de school hoe het is gesteld met het groepsklimaat. Zij bevraagt de leerlingen van groep 5 t/m 8 door middel van een leerlingentevredenheidsonderzoek. Hierin staan o.a. vragen over hun welbevinden, de veiligheid en de structuur op school.
•    Vanaf groep 4 wordt jaarlijks (begin schooljaar) een sociogram gemaakt. Hiermee wordt de sociale positie van de kinderen in de groep in beeld gebracht.
•    Als blijkt uit bv het tevredenheidsonderzoek en/of sociogram dat er (mogelijk) gepest wordt in een groep en de pestsituatie heeft nog geen helder beeld, wordt de zgn. ‘pest-test’ gebruikt om een concreet beeld te verkrijgen van de situatie.
•    We investeren tijd in een effectieve conflicthantering: Onopgeloste conflicten zijn namelijk een grote oorzaak van pesterijen.
•    We maken gebruik van de methode voor sociaal emotionele ontwikkeling ‘Leefstijl’ (groep 1 t/m 8)

Op het moment dat er (mogelijk) sprake is van pesten gaat het stappenplan van het antipestprotocol in werking.  Dit is opgebouwd uit 9 stappen:

•    Stap 1: Uitzoeken of er daadwerkelijk sprake is van pesten: We maken een duidelijk onderscheid tussen plagen en pesten. Pesten is het systematisch uitoefenen van psychische en/of fysieke mishandeling door één of meerdere kinderen op één kind, dat niet in staat is zichzelf te verdedigen. Het is plagen als de kinderen aan elkaar gewaagd zijn: de ene keer doet de een iets onaardigs, een volgende keer is het de ander. Het is een spelletje, niet altijd leuk, maar nooit echt bedreigend. Bovendien duurt het nooit heel erg lang. Door elkaar te plagen leer je zelfs om met conflicten om te gaan. Het hoort bij het groot worden. Wanneer er sprake is van pesten zal de leerkracht  of TSO/BSO kracht duidelijk stelling nemen en aangeven dat dit gedrag niet acceptabel is. Het moet stoppen! Wanneer dat niet gebeurt heeft dat consequenties. De ouders van de betrokkenen worden op de hoogte gebracht en gevraagd om hun medewerking.

•    Stap 2: Er wordt gepest dus: In gesprek met de betrokkenen waarbij duidelijke afspraken worden gemaakt. De kinderen krijgen de kans om hun gedrag te herstellen. Lukt dit niet binnen de afgesproken periode dan gaan we door met stap 3:
•    Stap 3: Onderzoek naar het pestgedrag en aanpak en zorg. Dit is nodig om de aanpak van de pester en de zorg voor het gepeste kind beter te laten werken. Als ook dit niet werkt gaan we door met stap 4
•    Stap 4: Signaleringssysteem activeren. Hierbij worden meer mensen benaderd om het pestgedrag in de gaten te houden en aan te pakken.
•    Als het pesten dan nog niet stopt doorlopen we ook nog de volgende stappen:
•    Stap 5: Intensievere aanpak in de groep
•    Stap 6: Intensievere zorg voor het gepeste kind indien alle zorg in voorgaande stappen niet voldoende was (Uiteraard kan deze stap ook al in eerder stadium worden gedaan als dat nodig blijkt.)
•    Stap 7: Time-out
•    Stap 8: Schorsing
•    Stap 9: Verwijdering
•    Om  te zien wat de stappen precies inhouden verwijs ik u naar het antipestprotocol.

De leerkracht bespreekt vanaf stap 1 met de betrokken ouders  welke acties er worden ondernomen om het pesten zo snel mogelijk te stoppen. Hij/zij vraagt de ouders  om hun medewerking om het pesten samen aan te pakken.


De Antipestcoördinator

Om alles in de juiste verantwoorde banen te lijden rondom pestgedrag hebben we op onze school een antipestcoördinator. De taken van deze coördinator zijn:
- Advies geven aan collega’s die te maken hebben met pestgedrag tussen leerlingen.
- Zorgen dat het antipestprotocol up to date is en dat er naar gehandeld wordt.
- Mede zorg dragen voor een veilig schoolklimaat