Afkortingen
Wellicht komt u hier of daar afkortingen tegen uit het onderwijsjargon. Met behulp van deze (niet volledige) lijst komt u wellicht wat verder.
 

BHV BedrijfsHulpVerlening
CJG Centrum voor jeugd en gezin
IB-er Intern Begeleider
ICT Informatie en Communicatie Technologie (computers)
JGZ Jeugdgezondheidszorg
KOMM Klachten over machtsmisbruik
MR Medezeggenschapsraad
OR Ouderraad
PO  Primair Onderwijs (basisschool)
REC Regionaal Expertise Centrum (rugzakjes)
RT Remedial Teaching
SBO Speciaal BasisOnderwijs  (vroeger SO=speciaal onderwijs)
PCL Permanente Commissie Leerlingenzorg
VO Voortgezet Onderwijs
WPO Wet op het Primair Onderwijs
WSNS Weer samen naar school